• Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

SUNGAY

  1. Fryderyka Joliot Curie 30 m.4

                                                                             02-646 Warszawa                                                                                                                                                 

                                                                sungaybiuro@gmail.com

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 k.c.)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić